سیاست‌های اشتباه منابع آبی ایران را هدر می‌دهد

سیاست‌های اشتباه منابع آبی ایران را هدر می‌دهد

بخش اعظمی از مشکلات موجود در حوزۀ مدیریت منابع آبی به سیاست‌های اشتباه کشور برمی‌گردد. این سیاست‌های اشتباه، خود را در قالب قوانین و دستورالعمل‌ها و همچنین عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی کشور با شرکت‌های آب منطقه‌ای نمایان کرده است.

آخرین مطالب

آرشیو