زندان رجایی شهر تعطیل شد

زندان رجایی شهر تعطیل شد

در حال حاضر زندان رجایی شهر که در یکی از بهترین نقاط استان البرز قرار دارد از زندانی تخلیه و تعطیل شده است.

تازه‌ها