لایحه حجاب و عفاف از گذرگاه شورای نگهبان عبور می‌کند؟

لایحه حجاب و عفاف از گذرگاه شورای نگهبان عبور می‌کند؟

شورای نگهبان در مواجهه با لایحه حجاب و عفاف چه به لحاظ بررسی ضرورت و چه به لحاظ محتوایی و بررسی عدم مغایرت با اصول مختلف شرعی و قانونی و افزایش دو قطبی شدن جامعه و تشدید تنش‌های شهروندان با یکدیگر چه تصمیمی اتخاذ می‌کند.
۱

تازه‌ها