چرا پروژه فرودگاه قم بعد از ۱۳سال کلید نمی‌خورد؟

چرا پروژه فرودگاه قم بعد از ۱۳سال کلید نمی‌خورد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد منبع تأمین اعتبار طرح فرودگاه براساس منابع استانی پیش بینی شده و الگو‌های مختلفی از جمله، فروش سهام، تهاتر نفت، تأمین اعتبار توسط منطقه آزاد سلفچگان و تهاتر زمین برای تأمین اعتبارات پیش بینی شده که هیچ یک به نتیجه نرسیده است.

تازه‌ها