این طرح پارک ملی کویر را نابود می‌کند!

این طرح پارک ملی کویر را نابود می‌کند!

یک شرکت معدنی در نزدیکی پارک ملی کویر، آماده فعالیت‌های استخراجی می‌شود؛ شرکتی که روی کاغذ همه قوانین لازم را رعایت کرده، اما همچنان یک عامل خارجی مخرب برای محیط زیست این پارک مهم و گونه‌های جانوری مهم‌تر آن به حساب می‌آید.

تازه‌ها