چهارشنبه ۰۶ دی ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۰

باشگاه استقلال هم تبرئه شد

کمیته انضباطی رای خود را درباره سقف قرارداد باشگاه استقلال صادر کرد.

سایت رسمی فدراسیون نوشت:  درباره گزارش مورخ ۲۹ /۸ /۱۴۰۲ کارگروه ناظر بر قراردادها علیه باشگاه استقلال تهران مبنی بر ۱- رعایت نکردن سقف بودجه مطابق دستورالعمل ابلاغی به میزان ۳۱۰میلیارد تومان و ثبت قرارداد در مجموع به میزان ۳۲۵میلیارد تومان
۲- محاسبه نکردن مالیات متقبل شده بابت بازیکن یامگاه در سرجمع سقف بودجه
۳- پرداخت مبلغ ۷ میلیارد ریال به مهدی هاشمی نسب علی رغم فقدان قرارداد ثبت شده با ایشان
۴- عدم محاسبه دو فقره چک شماره ۱۴۲۴۶۰/۱۵۹ به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال و چک شماره ۱۴۲۴۵۹/۱۵۹ به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال در وجه باشگاه هوادار و نیز چک به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در وجه بازیکن محمد رضا خالد آبادی و افزایش قرارداد سال دوم این بازیکن بیش از ۲۵ درصد
۵- وضعیت پرداخت مالیات بازیکن گوستا وازکویل بلانکو و در خصوص شکایت باشگاه‌های پرسپولیس تهران ، آلومینیوم اراک و ذوب آهن اصفهان علیه باشگاه استقلال تهران مبنی بر۱- عبور از سقف بودجه ۲- پذیرش احتمالی مالیات بازیکنان و مربیان خود ۳- ابهام در خصوص قرارداد بازیکن سعید مهری و نیز شکایت دیگر باشگاه ذوب آهن دایر بر استفاده از بازیکنان غیر مجاز به نام‌های امید حامدی فر ،کوین یامگا و سعید مهری در بازی مورخ ۵آبانماه ۱۴۰۲ دو تیم از سری مسابقات لیگ برتر با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد گزارش ارسالی از سوی کارگروه و شکواییه باشگاههای شاکی و با عنایت به پاسخ استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و اسناد بانکی و تصاویر چک‌های مسترد شده به باشگاه استقلال و اظهارات نماینده کارگروه و همچنین نمایندگان باشگاه‌ها در جلسه مورخ ۱۶ /۹ /۱۴۰۲ کمیته انضباطی و هم‌چنین بازیکنان آقایان سعید مهری و محمدرضا خالد آبادی در جلسه مورخ ۳۰ /۹ /۱۴۰۲ این کمیته و نظر به این که
اولاً: در رابطه با موضوع سقف بودجه باشگاه استقلال هرچند بر اساس بند۳ دستورالعمل سقف بودجه باشگاه‌ها رقم ۳۲۵میلیارد تومان اختصاص به باشگاه‌های دارای مجوز حرفه‌ای دارد ولی با عنایت به تعیین این رقم برای باشگاه استقلال در سیستم مالی سازمان لیگ و تجویز دسترسی این باشگاه در ثبت قراردادهای خود تا رقم ۳۲۵ میلیارد تومان و نظر به اینکه بر اساس استعلام به عمل آمده از سازمان لیگ فوتبال و پاسخ واصله به شماره ۰۲۲۱۸۴۱۰ /۱۱۰ باشگاه استقلال، تهران با توجه به آپشن‌های تعریف شده در سقف بودجه و دستورات مقامات ذیربط مجاز به استفاده تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۵۰ /۳ میلیارد ریال  است که تا تاریخ ۲۵ /۹ /۱۴۰۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۱۰۰/ ۲۰۰/ ۳ ریال از بودجه خود را استفاده نموده و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۹۰۰/ ۴۹ ریال از بودجه آن باشگاه برای ثبت قرارداد جدید باقی مانده و شروع ثبت قراردادهای این باشگاه نیز از تاریخ ۱۸ /۵ /۱۴۰۲ بوده است، در نتیجه به لحاظ صدور مجوز برای باشگاه مذکور از زمان قابلیت ثبت قراردادهای این باشگاه با رقم ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۳۲۵ تومان و نه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۳۱۰ تومان و معتبر بودن این سقف در حال حاضر صرف نظر از این که مجوز صادره تاکنون نیز مورد تعرض قرار نگرفته و بر فرض طرح شکایت نسبت به چگونگی اعطای این مجوز رسیدگی به آن خارج از صلاحیت این کمیته است اقدامات باشگاه در راستا و منطبق با مجوز اعطایی و اعمال شده در سیستم سازمان لیگ تشخیص داده می‌شود.

ثانیاً: درباره وضعیت بازیکن محمدرضا خالدآبادی نظر به این که چک شماره ۱۴۲۴۷۰ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۲۰ ریال صادره در وجه ایشان و هم‌چنین چک شماره ۱۴۲۴۵۹ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۴۰ ریال صادره در وجه باشگاه هوادار به باشگاه مسترد و ابطال شده و فاقد اثر است و از طرفی چک شماره ۱۴۲۴۶۰ اعطایی به باشگاه هوادار بابت جلب رضایت انتقال این بازیکن به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۵۰ ریال نیز برای ۴ فصل محسوب می‌شود و رقم قراردادی فصل دوم بازیکن خالد آبادی با احتساب این چک باید محاسبه گردد که با لحاظ آن یعنی اضافه شدن مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۲۵۰/ ۱ تومان بابت سال اول قرارداد به جمع هزینه های باشگاه در فصل جاری سقف بودجه تعیینی رعایت گردیده است.

ثالثاً: در مورد مبلغ هفتصد میلیون تومان پرداختی به مهدی هاشمی نسبت با عنایت به اینکه تاریخ انعقاد و ثبت قرارداد با مشارالیه در تاریخی موخر با تاریخ پرداخت بوده و حتی بر فرض پرداخت وجه مذکور تخطی از سقف بودجه تعیینی صورت نگرفته است.

رابعاً: در رابطه با قرارداد منعقده با بازیکن سعید مهری علی رغم تحقیقات صورت گرفته هیچگونه دلیلی در خصوص پرداخت وجه یا مالی مازاد بر آنچه در قرارداد ایشان ذکر شده به نامبرده احراز نگردیده و مفاد این قرارداد ثبت شده در حال حاضر بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل ناظر بر قراردادها برای ارکان قضایی لازم الرعایه است.

خامساً: درباره تعهد پرداخت مالیات بازیکن بلانکو توسط باشگاه نیز هیچ‌گونه دلیلی در این خصوص تحصیل و ارائه نشده و بر اساس قرارداد ثبت شده با نامبرده نیز باشگاه هیچگونه تعهدی در این خصوص متقبل نشده و صرف مسکوت باقی ماندن وضعیت پرداخت مالیات در قرارداد نیز دلیلی بر تعهد باشگاه بر پرداخت آن محسوب نمی‌شود.

سادساً: باتوجه به این که تعهدات باشگاه در قبال بازیکن یامگا در رابطه با قرارداد منعقده در فصل قبل بوده در حالی که مفاد دستورالعمل های ناظر بر قراردادها و سقف بودجه مربوط به فصل جاری بوده و آثار آن‌ها عطف به ماسبق نمی‌شود و باعنایت به این که هیچگونه دلیلی در خصوص غیرمجاز بودن بازیکن امید حامدی فر ارائه نشده است در مجموع بنا به جهات و دلایل مذکور و به‌لحاظ احراز نشدن تخلف مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی حکم بر برائت صادر می‌شود.

رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی نزد کمیته استیناف است.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب