اولین ویدئو از نحوه بازداشت عوامل انفجار کرمان+محل اقامت و ترددهایشان