عجیب‌ترین تصاویر از فضا که تا کنون ندیده‌اید!

رین تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ جیمز وب در سال 2023

 

رین تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ جیمز وب در سال 2023

 

رین تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ جیمز وب در سال 2023

 

رین تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ جیمز وب در سال 2023

 

رین تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ جیمز وب در سال 2023

 

رین تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ جیمز وب در سال 2023

 

رین تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ جیمز وب در سال 2023