متلک سنگین همتی به دولت و شعار رئیسی +عکس

عبدالناصر همتی در توئیتی نوشت: صادقانه بگویید آیا هنوز بر نظر قبلی خود هستید که عامل اصلی مشکلات بیشتر بی کفایتی مدیریتی است تا تحریم ها.

متلک سنگین همتی به رئیسی و بی‌کفایتی دولتش +عکس