تصاویر| کدام فرزند رهبر انقلاب دیروز در نمایشگاه هوافضای سپاه همراهشان بود؟

تصاویر| کدام فرزند رهبر انقلاب دیروز در نمایشگاه هوافضای سپاه همراهشان بود؟

تصاویر| کدام فرزند رهبر انقلاب دیروز در نمایشگاه هوافضای سپاه همراهشان بود؟

تصاویر| کدام فرزند رهبر انقلاب دیروز در نمایشگاه هوافضای سپاه همراهشان بود؟

تصاویر| کدام فرزند رهبر انقلاب دیروز در نمایشگاه هوافضای سپاه همراهشان بود؟