مفتی سعودی برای تحریم کالا‌های اسرائیلی شرط گذاشت +ویدئو

یک مفتی سعودی گفت: بسیاری از جوانان درباره تحریم کالاها برای حمایت از برادرانمان در فلسطین سوال می‌پرسند.باید گفت که تحریم کالاها جایز نیست مگر با اجازه ولی امر (منظور پادشاه عربستان سعودی) پس هنگامی که ولی امر اجازه به تحریم کالاها کرده و یا امر به انجام این کار کند پس باید اطاعت کرد.

اما اگر ولی امر فرمان به انجام این کار نکرده باشد پس برای هیچکس جایز نیست که کالاها را تحریم کرده و یا مردم را امر به تحریم کالاها کند
این از مواردی است که مخصوص ولی امر است و او داناتر به مصلحت مملکت و مومنین است.

{$sepehr_media_96715_400_300}