کمیته انضباطی بازیکن پرسپولیس را نقره داغ کرد

به گزارش «اطلاعات آنلاین» به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، رای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف امیر هوشنگ سعادتی با وکالت محمدرضا بیات به طرفیت محمد حسین کنعانی زادگان و بالعکس نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن محکومیت آقای کنعانی زادگان به پرداخت مبلغ هفتاد هزار دلار ( آمریکا) در حق امیر هوشنگ سعادتی بر مبنای قرارداد کارگزاری در حق خواهان اولیه امیر هوشنگ سعادتی صادر شد نسبت به مازاد بر آن مبلغ 250 هزار دلار و خسارت تاخیر تادیه قرار رد دعوا صادر شد با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.