کیهان توقیف شد، اطلاعات پادرمیانی کرد +عکس

به گزارش اطلاعات آنلاین، روزنامه کیهان یک سال بعد از انتشار در سال ۱۳۲۱ سه بار توقیف شد. در ۲۳ مهر ۱۳۲۲ روزنامه اطلاعات از توقیف روزنامه کیهان توسط فرمانداری نظامی تهران خبر داد و از مسئولان خواست که به انتشار مجدد این روزنامه رضایت بدهند. خبر روزنامه اطلاعات را بخوانید و صفحه یک روزنامه کیهان اول دی ۱۳۲۲ به صاحب امتیازی مصطفی مصباح زاده و مدیریت مسئول حسینقلی مستعان را تماشا کنید.

کیهان توقیف شد، اطلاعات پادرمیانی کرد + عکس و خبر