صفحه اصلی
کد مطلب: ۲۸۲۰۰
يکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ - ۰۰:۲۶

فشارخون خود را با این تکنیک کنترل کنید

تقریباً ۵۰درصـد افـراد مبتـلا به پرفشاری خون از بیمـاری خـود مطلـع نیسـتند و بسـیاری از بیمـاران به‌صورت تصادفـی از این مشکل جدی سلامت بــا خبــر می‌شوند و بســیاری از بیمــاران مبتــلا بــه آن نیز بیمـاری خـود را کنتـرل نمی‌کنند.

ضمیمه دانش امروز روزنامه اطلاعات نوشت: پرفشـاری خـون یا هایپرتنشن، بیمـاری مزمنـی اسـت کـه بـر اثــر بالا بودن فشــار جریان خــون در شریان‌ها یا همان سرخرگ‌ها بــه وجــود می‌آید.

این اختلال بـا توجـه بـه این‌که دلیــل پزشــکی بــرای آن وجــود داشته یا نداشته باشد، بــه ۲دســته پرفشـاری اولیـه و ثانویـه تقسـیم می‌شود و حـدود ۹۰درصـد از مـوارد در دسـته پرفشـاری خـون اولیـه قـرار می‌‌گیرند.

تقریباً ۵۰درصـد افـراد مبتـلا به پرفشاری خون از بیمـاری خـود مطلـع نیسـتند و بسـیاری از بیمـاران به‌صورت تصادفـی از این مشکل جدی سلامت بــا خبــر می‌شوند و بســیاری از بیمــاران مبتــلا بــه آن نیز بیمـاری خـود را کنتـرل نمی‌کنند.

پرفشـاری خـون به گفته صاحب‌نظران یــک علامــت مهــم کارکــرد سیســتم قلبــی عروقــی، کلیــوی و مغـزی و پایـه بسـیاری از تصمیمـات مهـم پزشـکی اسـت.

در واقع اندازه‌گیری فشـار خـون، شـاخص مهمـی بـرای آگاهـی از وضعیـت سـلامتی علـی رغـم سـن، نـژاد و جنـس بیمـار اسـت و پاییـن یــا بــالا بــودن بیش‌ازحد آن می‌تواند مشــکلات خطرناکـی ماننـد بیماری‌های قلبـی ـ عروقـی، کلیـوی، مغـزی و حتــی مــرگ را موجب شود.

فشــار خــون بــالا بــه علــت عــوارض و مرگ‌ومیر بـالا به‌عنوان یـک مشـکل عمـده بهداشـتی محسـوب می‌شود کـه کیفیـت زندگـی افـراد را تحـت تأثیر قـرار می‌دهد. کیفیـت زندگـی، درک فـرد از موقعیـت زندگـی شـخصی، فرهنـگ و نظــام ارزشــی اســت کــه در آن زندگــی می‌کند.

در یک مطالعه پژوهشی که توسط گروهی از پژوهشگرهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است، تأثیرات نوعی درمان روان‌شناختی به نام «درمان گروهی ذهن آگاهی» بر مسائلی چون تاب‌آوری و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون بررسی شده است.

این پژوهش نیمه تجربی با مشارکت ۳۰تن از زنان و مردان مراجعه‌کننده به بیمارستان آتیه تهران با شکایت پرفشاری خون در فصل پاییز و زمستان سال ۱۴۰۱انجام شده است.

این افراد در ابتدا مورد سنجش فشارخون قرار گرفتند و سپس برای نیمی از آن‌ها، ۱۰جلسه درمان گروهی ذهن آگاهی اجرا شد. پس از این دوره، فشارخون افراد فوق دوباره سنجیده شد و وضعیت آن با افرادی که تحت این مداخله قرار نگرفته بودند، مقایسه شد.

بر اساس نتایج این پژوهش، روش درمان گروهی ذهن آگاهی بر تاب‌آوری، کیفیت زندگی و کاهش پرفشاری خون افراد تأثیرگذار بود.

با توجه به نتایجی که پژوهشگرها از این پژوهش به دست آورده‌اند، پیشنهاد می‌‌شود که در جهت افزایش تاب‌آوری و کیفیت زندگی و کاهش فشارخون بیماران مبتلا به پرفشاری خون، دوره‌های درمان گروهی ذهن آگاهی برای بیماران در کنار درمان‌های دارویی برگزار شود.

روان شناســی مثبت‌گرا، بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه عوامــل متعـددی در افزایـش تاب‌آوری و کیفیت زندگی افـراد در برابـر عوامل تنش‌زا مؤثر هستند. در این میان، ذهـن آگاهـی در رشــد توانمندی‌های مثبتــی چــون تاب‌آوری می‌تواند مؤثر واقــع شــود.

بر اساس این پژوهش، ذهــن آگاهــی، آگاهــی از لحظــه حاضــر و بــدون قضـاوت اسـت. روانشناسی بالینـی و روان‌پزشکی از دهـه ۱۹۷۰چندیــن روش درمــان گروهــی ذهــن آگاهــی را بــرای کمــک بــه افــرادی کــه شــرایط مختلــف روانــی را تجربــه می‌کنند، ارائـه داده اسـت.

نتایج این پژوهش جالب، در نشریه‌ای علمی پژوهشی به نام «مدیریت ارتقای سلامت» منتشر شده است. این نشریه در قالب فصلنامه توسط انجمن علمی پرستاری ایران انتشار می‌یابد. 

پیشنهاد اطلاعات
ارسال نظر
( 300 )
آخرین مطالب
آرشیو