يکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۹

آماری تکان دهنده از خانه‌های خالی: بازار ساخت و ساز هم به خواب می‌رود؟

براساس گزارش مرکز آمار قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان امسال در مقایسه با گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.

آماری تکان دهنده از خانه های خالی: بازار ساخت و ساز هم به خواب می رود؟

به گزارش«اطلاعات آنلاین»، در حالی که چندی پیش مدیران عامل شهرهای جدید پرند و پردیس از وجود بیش از 20 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در این دو شهر خبر داده اند، مرکز آمار در گزارشی اعلام کرده که نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در شهر تهران افزایش یافته است.

برپایه این گزارش، در فصل تابستان ۱۴۰۲ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ٢١٩٧،٢ است که نسبت به فصل قبل ١.٩درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٧.٣ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل ۴٣.۵ درصد افزایش داشته است.

در فصل تابستان ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١،٩ درصد است، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.۶درصد) ١١.٧ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۴٧،٣ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٧ درصد) ٧.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

در فصل تابستان ۱۴۰۲ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۴٣،۵ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣٩.٢ درصد) ۴.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در تابستان 1402 را به تفکیک گروه‌های اجرایی می خوانید:

 گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢۵١٣،٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۶.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٩.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ٣۵.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١٢٢،۴ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۲۰.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٧.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣۶.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۱۸۹۰.۶ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٧.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ٣۵.٧ درصد افزایش داشته است.

گروه موزاییک، کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به ۲۰۰۶.۲ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۶.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ٣۵.٧ درصد افزایش داشته است.

گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١٢٨،٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٣.٩ درصد افزایش داشته است.

گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٢١۶،۶ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۶.۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۴٨.٩ درصد افزایش داشته است.

گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٧۴٩،٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۵.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۴.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۴۰ درصد افزایش داشته است.

گروه ایزو گام، قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨١٨،۶ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٧.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۵.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ۴٨.۶ درصد افزایش داشته است.

گروه شیر آلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨۵٩،٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۴٨ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٢۶١،٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٣.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۴٨.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣١۶٩،٨ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۵.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧۴.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) ۶١.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٩١۵،٢ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٩.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ٣٨.۶ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به ۳۶۰۲.۹ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۵ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۶٢ درصد افزایش داشته است.

گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به ٢٧۵٧،۴ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۵١.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۶٣ درصد افزایش داشته است.

گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به ١٣٨٢،٣ رسیده است که نسبت به فصل ۰.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل٣۴.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) ۴۶.٣ درصد افزایش داشته است.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب