جمعه ۲۸ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۰

کمر خانوار ایرانی زیربار هزینه‌های درمانی خمیده شد

هزینه‌های درمانی فشار سنگینی به خانوار‌های ایرانی وارد می‌کند.

خبرآنلاین نوشت: گزارش‌های منتشر شده در مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم بهداشت و درمان از سبد هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ حدود ۹.۱ درصد است که بعد از هزینه‌های بخش مسکن و سوخت و هزینه‌های خوراکی و دخانی در رتبه سوم قرار دارد.

هزینه ۱۶ میلیونی بهداشت و درمان توسط خانواده‌های ۱۰ نفره

خانوار شهری در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین حدود ۱۲ میلیون تومان صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کرده‌ است. براساس داده‌های مرکز آمار، می‌توان گفت خانوارهای شهری دارای تعداد اعضای ۱۰ نفر و بیشتر، به طور متوسط حدود ۱۶ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کرده‌اند و بیشترین هزینه را نسبت به سایر خانوارها داشته‌اند. دومین گروهی که بیشترین هزینه را صرف بهداشت و درمان کردند، خانوارهای ۴ نفره با هزینه متوسط ۱۳ میلیون تومان بودند. خانوارهای ۳ نفره، نیز به طور میانگین حدود ۱۳ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کرده‌اند. خانوارهای ۵ نفره و ۶ نفره نیز به طور میانگین حدود ۱۲ میلیون تومان از هزینه‌های خود را صرف بخش بهداشت و درمان کرده‌اند. خانوارهای ۲ نفره هزینه متوسط ۱۱ میلیون تومانی را صرف بهداشت و درمان خود در سال ۱۴۰۱ کرده‌اند.

همچنین، خانوارهای ۹ نفره و ۷ نفره نیز به طور میانگین حدود ۹ میلیون تومان از هزینه‌های خود را صرف بخش بهداشت و درمان کرده‌اند. خانوار ۱ نفره به طور متوسط هزینه‌ای معادل ۸ میلیون تومان را صرف بهداشت و درمان کرده است. در انتها، خانوارهای ۸ نفره، با کمترین هزینه حدود ۷ میلیون تومان را صرف بهداشت و درمان خود کرده‌اند. نمودار زیر متوسط هزینه بهداشت و درمان سالانه خانوار شهری بر حسب وسعت خانوار(تعداد اعضا) را در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، خانوارهای شهری که فرد شاغلی ندارند، در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان کرده‌اند. خانوارهای دارای یک نفر شاغل، به طور میانگین حدود ۱۲ میلیون تومان جهت بهداشت و درمان خود هزینه کرده‌اند. خانوارهای شهری دارای ۲ نفر شاغل، ۳ نفر شاغل، ۴ نفر شاغل و ۵ نفر شاغل به ترتیب به طور میانگین حدود ۱۵ میلیون تومان، ۱۸ میلیون تومان، ۱۶ میلیون تومان و ۲۱ میلیون تومان صرف بهداشت و درمان کردند. نمودار زیر متوسط هزینه بهداشت و درمان سالانه خانوار شهری بر حسب تعداد افراد شاغل در خانوار را در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

از طرف دیگر، با بررسی فعالیت محل کار سرپرست خانوار می‌توان مشاهده کرد که خانوارهایی که در بخش تامین برق، گاز و آب اشتغال داشته‌اند، با پرداخت هزینه ۲۶ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ در جایگاه نخست بیشترین هزینه متوسط بهداشت و درمان قرار گرفتند.

خانوارهای شهری شاغل در بخش آموزش با پرداخت هزینه ۲۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ در جایگاه دوم بیشترین هزینه متوسط بهداشت و درمان قرار گرفتند.

خانوارهای شهری شاغل در بخش واسطه‌گری‌های مالی با پرداخت هزینه ۱۹ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ در جایگاه سوم بیشترین هزینه متوسط بهداشت و درمان قرار گرفتند.

از سوی دیگر، خانوارهای شهری شاغل در بخش شیلات، با هزینه حدود ۶ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۱ کمترین هزینه متوسط بهداشت و درمان را داشته‌اند. خانوارهای شهری قرار گرفته در بخش خانوارهای معمولی دارای مستخدم و هتل و رستوران، به طور میانگین هزینه‌ای معادل ۷ میلیون تومان داشتند و در رتبه‌های دوم و سوم کمترین هزینه بهداشت و درمان قرار گرفتند. نمودار زیر متوسط هزینه بهداشت و درمان خانوار شهری بر حسب فعالیت اصلی محل کار سرپرست خانوار شهری را در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

کدام گروه‌های درآمدی بیشترین هزینه بهداشت و درمان را دارند؟

خانوارهای شهری که در سال ۱۴۰۱ دارای درآمدی معادل ۱۲ میلیون تومان و کمتر بودند، به طور میانگین حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان کردند و در جایگاه نخست کمترین هزینه قرار گرفتند. خانوار‎‌های شهری دارای گروه‌های درآمدی ۱۲ تا ۱۹.۵ میلیون تومان و ۱۹.۵ تا ۲۷ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین حدود ۲ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کردند.

گروه درآمدی ۲۷ تا ۳۶ میلیون تومانی، هزینه متوسطی معادل ۳ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کردند. گروه‌های درآمدی ۳۶ تا ۴۸ میلیون تومانی، ۴۸ تا ۶۰ میلیون تومانی و ۶۰ تا ۷۲ میلیون تومانی، به طور میانگین حدود ۴ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود کردند.

خانوار‎‌ شهری دارای گروه‌ درآمدی ۷۲ تا ۹۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین حدود ۶ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود نمودند. خانوار‎‌ شهری دارای گروه‌ درآمدی ۹۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین حدود ۸ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان خود نمودند.

در انتها، خانوارهای شهری که در سال ۱۴۰۱ دارای درآمدی معادل ۱۲۰ میلیون تومان و بیشتر بودند، به طور میانگین حدود ۱۶ میلیون تومان را صرف هزینه‌های بهداشت و درمان کردند و در جایگاه نخست بیشترین هزینه قرار گرفتند.

گروه درآمدی ۱۲۰ میلیون تومانی حدود ۱۱.۴ برابر گروه درآمدی ۱۲ میلیون تومانی دارای هزینه‌های بهداشت ودرمان بودند. نمودار زیر میزان هزینه‌های متوسط پرداختی بهداشت و درمان خانوارهای شهری بر حسب گروه‌های درآمدی در سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.

کدام استان‌ها بیشتر برای بهداشت و درمان هزینه می‌کنند؟

براساس داده‌های مرکز آمار، خانوارهای شهری ساکن استان‌های اصفهان، یزد، البرز، گلستان و مرکزی بیشترین هزینه بهداشت و درمان در سال ۱۴۰۱ را در بین سایر استان‌های دیگر داشته‌اند.

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب