ویدئویی افتخارآمیز از شلیک موشلک بالستیک ایرانی از ناو سپاه
{$sepehr_media_144178_400_300}