قیمت بلیت بازی ایران و قطر فوق نجومی شد

به گزارش «اطلاعات آنلاین»، در حالیکه تعدادی از ایرانیان در محوطه بیرونی ورزشگاه الثمامه هستند اما هنوز موفق به تهیه بلیت بازی نشده اند.

محدودیت هایی که قطری ها برای تخصیص بلیت به ایرانی ها در نظر گرفتند منجر به کمبود بلیت شده است.

در همین حال بازار سیاه بلیت فروشی داغ شده و برخی بلیت ها در این بازار قیمت ۵۰۰ ریال قطری حدودا معادل  ۷/۵ میلیون تومان دارد.