خواننده جنجالی در امین آباد بستری شد؟

سیاست روز نوشت: شایعاتی مبنی بر بستری شدن امیر تتلو در بخش اعصاب و روان بیمارستان امین آباد رازی در فضای مجازی دست به دست می شود. این شایعات صحت ندارد.