تصاویری از اسکورت ویژه ترامپ تا دادگاه را ببینید
{$sepehr_media_126984_400_300}