خانم سیاستمدار مجلس را به هم ریخت +عکس

نماینده خانم با این حرکت مجلس را به هم ریخت +عکس