رای کمیته انضباطی درباره پرسپولیس صادر شد

سایت فدراسیون فوتبال نوشت: در خصوص گزارش کارگروه ناظر بر قراردادها به شماره ۲۱۸۸۶۰/۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ علیه باشگاه پرسپولیس تهران مبنی بر نقص اصول کلّی ثبت قرارداد در رابطه با قرارداد بازیکنان آقایان اوسمار لاس ویرا و میلاد سرلک چیوا با این توضیح که در قرارداد آقای اوسمار لاس ویرا مالیات اصل قرارداد و پاداش‌ها بر عهده باشگاه نهاده شده و این امر مغایر بند هشت دستورالعمل ناظر بر قراردادها ابلاغی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ است و در خصوص آقای میلاد سرلک چیوا نیز اسقاط حق تمدید اجباری یک‌ساله قرارداد توسط باشگاه مغایر با بند ۲۷ دستورالعمل فوق‌الذکر است با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله اسناد و مدارک ابرازی، اظهارات طرفین لایحه دفاعیه ارسالی باشگاه و مطالب مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ در کمیته انضباطی و با عنایت به اینکه در خصوص قرارداد آقای ویرا از یک طرف باشگاه مشتکی‌عنه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ با انعقاد الحاقیه با بازیکن مذکور و تصریح بر پرداخت مالیات توسط بازیکن که مورد پذیرش کارگروه نیز قرار گرفته، به انجام اقدامات اصلاحی منطبق با بند پنج ماده ۲۲ مقررات انضباطی مبادرت کرده‌ است.

از طرف دیگر موضوع پذیرش مالیات مربیان و بازیکنان توسط باشگاه پرسپولیس پیش‌تر در دادنامه شماره ۱۱۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ صادره توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مورد بررسی و منجر به محکومیت باشگاه پرسپولیس شده و ذکر آن در قرارداد آقای ویرا نیز از مصادیق تخلف مندرج در دادنامه موصوف محسوب می‌گردد که باشگاه پرسپولیس در خصوص آن یک نوبت محکومیت حاصل نموده است و موجبی جهت محکومیت مجدد در خصوص همین تخلف مشابه وجود ندارد.

در مورد قرارداد آقای میلاد سرلک نیز دفاعیات باشگاه در خصوص دلایل اسقاط حق تمدید اجباری یک‌ساله قرارداد منعقده یعنی وضعیت نامشخص نظام ‌وظیفه بازیکن مذکور از یک طرف و ارائه الحاقیه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ مبنی بر ابطال اسقاط حق با مشخص‌شدن وضعیت سربازی ایشان، موجه تشخیص داده می‌شود. بنا بر این به لحاظ عدم احراز تخلف مستند به ماده ۹۵ مقررات انضباطی حکم بر برائت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ نزد کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی است.