یک فعال سیاسی: آقای رئیسی فرصت زیادی ندارید!

محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

اینکه بودجه ناتراز است،بنزین ناتراز است،بانکها ناترازندو... ریشه اش در این است که دولت سیزدهم ناتراز است و در واقع در تراز ملت ایران نیست.

آقای رئیسی فرصت زیادی برای تراز کردن دولتش ندارد؛ جراحی بزرگ با حداقل دوسوم اعضای کابینه و مدیران آمارتراش!
 
 

 

 

محمد مهاجری: آقای رئیسی فرصت زیادی ندارید /دو سوم کابینه و مدیران آمارتراش را تغییر دهید