برلین تهران را متهم به حمله به یک ساختمان مذهبی کرد

کاردار ایران در برلین در پی ادعای یک دادگاه منطقه‌ ای علیه تهران درباره تلاش برای حمله به یک کنیسه، به وزارت خارجه آلمان احضار شد.

بر اساس ادعای برلین، این حمله قرار بود سال گذشته به کنیسه‌ ای در شهر بوخوم انجام شود.

در بیانیه وزارت امور خارجه آلمان در این زمینه ادعا شده است: طبق نظر دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف، ردپای طرح حمله به کنیسه‌ ای در بوخوم در نوامبر ۲۰۲۲ به یکی از نهادهای دولتی ایران بازمی‌ گردد. به همین دلیل کاردار ایران را به وزارت امور خارجه احضار کردیم.

وزارت امور خارجه آلمان بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی مدعی شد: هیچ گونه خشونتی در آلمان که تحت کنترل خارجیان باشد را تحمل نخواهیم کرد. دلایل و پیامدهای حتمی این تصمیم برای اقدامات آتی (علیه تهران) از جمله در سطح اتحادیه اروپا مهم است.

این در حالیست که روز گذشته دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف یک آلمانی ایرانی الاصل را به اتهام واهی اقدام به آتش سوزی به ۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

در تصمیم دادگاه بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی آمده بود که نهادهای دولتی ایران پشت این اقدام به آتش‌ سوزی بوده‌ اند!