عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران تدوین یک استراتژی و برنامه راهبردی در این زمینه را یک ضرورت خواند و اظهار کرد: تا زمانی که این دو عامل در نیمه دوم سال باشند آلودگی هوا هم قطعاً ادامه خواهد داشت چون مازوت ته دیگ نفت است و به دلیل گوگردی بودن، امکان صادراتش هم وجود ندارد.

نبی با تأکید بر اینکه یک دستگاه ناظر باید بر میزان مصرف سوخت خودروها نظارت کند گفت: مصرف همه خودروها بالای ۱۱۲ و ۱۱۳ است و سازمان استاندارد و اداره محیط زیست و وزارت صمت باید در این ارتباط پاسخگو باشند.