آنچلوتی پای پیاده به عربستان می‌رود؟

ورزش سه نوشت:  کارلوس آنچلوتی در واکنش به پیشنهاد 550 میلیون یورویی عربستان به وی گفت: با پای پیاده می‌روم و نیازی به پرواز ندارم. البته که شوخی بود ولی دنیا در حال تغییر است و بیشتر نیز تغییر خواهد کرد. برای من پول مهم نیست و اهدافی دیگر دارم. البته من متخصص گلف نیستم، اما جان رحم شایسته این قرارداد بزرگ است.

وی گفت: آنها با من تماس نگرفته‌اند و من در زمان حال زندگی می‌کنم. گفتم که من ایده دیگری دارم و پول برایم مهم نیست. من هرگز به پول توجه نکرده‌ام، زیرا در خانواده‌ای بزرگ شده‌ام که در آن پول مهم نبود. من به اندازه کافی پول دارم و مهم این است که احساس خوبی داشته باشم.