سلفی گرفتن قایق گردشگران را سرنگون کرد +عکس

به این گردشگران هنگام عبور از زیر یک پل، گفته شده بود که در جای خود بنشینند تا تعادل قایق به‌هم نخورد اما آنها بدون توجه به این اخطار، در قایق ایستاده و شروع به گرفتن عکس سلفی کردند.