خانه مهاجران افغان بر سرشان ویران شد

اسپوتنیک افغانستان نوشت: دیدبان حقوق بشر گفته است که مقام‌های پاکستانی مرتکب تخلفات گسترده علیه شهروندان افغانستان شده اند تا آنان را مجبور به بازگشت به کشورشان کنند.

در گزارش دیدبان حقوق بشر که دیروز منتشر شده، آمده که پلیس پاکستان اموال و احشام مهاجران را ضبط و خانه‌های آنان را تخریب کرده است.

الین پیرسون، مدیر آسیایی دیدبان حقوق بشر گفته است که مقام‌های پاکستانی محیط اجباری را برای افغانستانی‌ها ایجاد کرده‌اند تا آنان را وادار به بازگشت به شرایط خطرناک در افغانستان کنند.