اولین گروه از نوزادان بیمارستان شفا از غزه به مصر منتقل شدند +تصاویر

اولین گروه از نوزادان بیمارستان شفا از غزه به مصر منتقل شدند +تصاویر

 

اولین گروه از نوزادان بیمارستان شفا از غزه به مصر منتقل شدند +تصاویر

 

اولین گروه از نوزادان بیمارستان شفا از غزه به مصر منتقل شدند +تصاویر

 

اولین گروه از نوزادان بیمارستان شفا از غزه به مصر منتقل شدند +تصاویر

 

اولین گروه از نوزادان بیمارستان شفا از غزه به مصر منتقل شدند +تصاویر

 

اولین گروه از نوزادان بیمارستان شفا از غزه به مصر منتقل شدند +تصاویر

 

اولین گروه از نوزادان بیمارستان شفا از غزه به مصر منتقل شدند +تصاویر

اولین گروه از نوزادان بیمارستان شفا از غزه به مصر منتقل شدند +تصاویر

 

اولین گروه از نوزادان بیمارستان شفا از غزه به مصر منتقل شدند +تصاویر