زیرنویس عجیب شبکه سه؛ برای مبارزه با اسرائیل نام خود را پیامک کنید!