عکسی از رهبر انقلاب در دوران جوانی/ این روحانی معروف کیست؟

جماران نوشت: بعد از پیروزی انقلاب، آیت الله مدنی از سوی مردم همدان به نمایندگی مجلس خبرگان انتخاب شد و بعد از شهادت آیت الله قاضی طباطبائی از سوی امام خمینی به سمت امام جمعه و نماینده امام در تبریز منصوب شد.

عکسی از رهبر انقلاب در دوران جوانی /این روحانی معروف کیست؟

عکسی از رهبر انقلاب در دوران جوانی /این روحانی معروف کیست؟