عکس تاریخی از پزشک مخصوص شاه در کنار فرح

روح‌الله امین آبادی، روزنامه نگار در توئیتی با انتشار این عکس قدیمی نوشت: از معدود تصاویر با کیفیت عبدالکریم ایادی پزشک مخصوص و بهایی شاه در کنار فرح دیبا

عکس تاریخی از پزشک مخصوص شاه در کنار فرح