روزنامه اطلاعات

روابط بين المللی

 • جهان در سالی که گذشت
  بحرین و سیاست سرکوب- مرگ چریک پیر
  بخش هفتم و پایانی
  شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه با […]

    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه با […]

 • جهان در سالی که گذشت
  سونامی پناهجویان؛ اروپا سردرگم است
  بخش ششم
  پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه با […]

    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه با […]

 • جهان در سالی که گذشت
  انتخاب میشل عون،پیروزی مقاومت در لبنان
  بخش پنجم
  چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه با […]

    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه با […]

 • جهان در سالی که گذشت
  انتفاضه در فلسطین ،کودتا در ترکیه
  بخش چهارم
  سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵
    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه با […]

    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه با […]

 • جهان در سالی که گذشت
  ۱۳۹۵؛سال اضمحلال داعش در عراق
  بخش سوم
  یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه با […]

    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه با […]

 • جهان در سالی که گذشت
  پیروزی ترامپ و جهان در بهت مانده
  بخش سوم
  یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه با […]

    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه با […]

 • جهان در سالی که گذشت
  موفقیت دولت اسد در جنگ با تروریسم؛ سالی سخت برای عربستان
  بخش اول
  شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید فعالیت تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه […]

    * اشاره جهان در سالی که گذشت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود تا جایی که حجم گسترده رویدادها و بحران‌ها، سال سپری شده را نسبت به سالهای گذشته متمایز کرد. رای مردم انگلیس به جدایی از اتحادیه اروپا (برگزیت) و پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که شوک بزرگی به نهادهای سیاسی و اقتصادی دنیا وارد کرد، در کنار رویدادهایی چون ادامه بحران در کشورهای مواجه با بهار عربی، تشدید فعالیت تروریسم در برخی کشورهای آفریقایی، تهدید هسته ای کره شمالی، تداوم تنش روسیه […]

 • اوکراین؛ پاشنه آشیل ترمیم روابط روسیه با غرب
  پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵
    رهبران روسیه در طول تاریخ متاثر از باورها و گذشته تاریخی کشورشان درتلاش برای ایجاد امپراتوری‌های بزرگ و قدرتمند بوده اند ، تاجایی که برخی تحلیلگران، تحولات جدید شرق اروپا و به طور اخص مورد اوکراین را در چنین چارچوب تاریخی قابل تحلیل می دانند . امروز هم رهبران روسیه، متأثر از احساس انزوا و از دست رفتن پایگاه‌های خود، برای رهایی از تنگناهای موجود در حوزه‌های پیرامونی این کشور، فعال شده اند. این تلاش‌ها نیز به نوبه خود، زمینه تجدید تنش در روابط مسکو و غرب را فراهم […]

    رهبران روسیه در طول تاریخ متاثر از باورها و گذشته تاریخی کشورشان درتلاش برای ایجاد امپراتوری‌های بزرگ و قدرتمند بوده اند ، تاجایی که برخی تحلیلگران، تحولات جدید شرق اروپا و به طور اخص مورد اوکراین را در چنین چارچوب تاریخی قابل تحلیل می دانند . امروز هم رهبران روسیه، متأثر از احساس انزوا و از دست رفتن پایگاه‌های خود، برای رهایی از تنگناهای موجود در حوزه‌های پیرامونی این کشور، فعال شده اند. این تلاش‌ها نیز به نوبه خود، زمینه تجدید تنش در روابط مسکو و غرب را فراهم […]

 • مؤلفه‌های سیاست خارجی روسیه؛اهداف و اولویت‌ها
  شاخص‌های قدرت در بزرگترین کشور جهان
  بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
    اشاره: روسیه اهمیت زیادی برای حفظ جایگاه موروثی قدرت از شوروی سابق قائل است و به دنبال تحقق اهداف بلندمدت خود در رقابت استراتژیک با آمریکا است.مرکز مطالعات خاورمیانه بیروت با انتشار گزارشی مفصل به بررسی مؤلفه‌ها و شاخص‌های سیاست خارجی دولت روسیه طی سال‌های گذشته پرداخته و نحوه تعامل این کشور با واحدهای سیاسی موجود در منطقه و جهان را بررسی کرده است که به آن می پردازیم: مبحث دوم: شاخص‌های داخلی و خارجی سیاست‌های روسیه شمه ای از نظام سیاسی روسیه و تحول دموکراتیک این کشور: نظام […]

    اشاره: روسیه اهمیت زیادی برای حفظ جایگاه موروثی قدرت از شوروی سابق قائل است و به دنبال تحقق اهداف بلندمدت خود در رقابت استراتژیک با آمریکا است.مرکز مطالعات خاورمیانه بیروت با انتشار گزارشی مفصل به بررسی مؤلفه‌ها و شاخص‌های سیاست خارجی دولت روسیه طی سال‌های گذشته پرداخته و نحوه تعامل این کشور با واحدهای سیاسی موجود در منطقه و جهان را بررسی کرده است که به آن می پردازیم: مبحث دوم: شاخص‌های داخلی و خارجی سیاست‌های روسیه شمه ای از نظام سیاسی روسیه و تحول دموکراتیک این کشور: نظام […]

 • مؤلفه‌های سیاست خارجی روسیه؛ اهداف و اولویت‌ها
  بخش اول
  دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
    پوتین از طریق مجموعه‌ای از استراتژی‌های جدید از جمله عدم تقابل با دنیای غرب و تلاش برای رسیدن به جهان چندقطبی و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به دنبال احیای امپراتوری روسیه است. به گزارش تسنیم، مرکز مطالعات خاورمیانه بیروت با انتشار گزارشی مفصل به بررسی مؤلفه‌ها و شاخص‌های سیاست خارجی دولت روسیه طی سال‌های گذشته پرداخته و نحوه تعامل این کشور با واحدهای سیاسی موجود در منطقه و جهان را بررسی کرده است که در ادامه به آن می پردازیم: مقدمه: دولت روسیه طی سال‌های اخیر موفق شده […]

    پوتین از طریق مجموعه‌ای از استراتژی‌های جدید از جمله عدم تقابل با دنیای غرب و تلاش برای رسیدن به جهان چندقطبی و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به دنبال احیای امپراتوری روسیه است. به گزارش تسنیم، مرکز مطالعات خاورمیانه بیروت با انتشار گزارشی مفصل به بررسی مؤلفه‌ها و شاخص‌های سیاست خارجی دولت روسیه طی سال‌های گذشته پرداخته و نحوه تعامل این کشور با واحدهای سیاسی موجود در منطقه و جهان را بررسی کرده است که در ادامه به آن می پردازیم: مقدمه: دولت روسیه طی سال‌های اخیر موفق شده […]

 • موج استعفا در دولت ترامپ؛ چرایی و پیامدها
  ترامپ؛رئیس جمهوری که راهبرد ندارد
  بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
    عبدالرضا فرجی راد، سفیر اسبق ایران درنروژ در دیپلماسی ایرانی نوشت: ترامپ شخصیت لمپنی دارد که صرفاً راهبرد میهن پرستانه را تبلیغ می کند، درحالی که هیچ راهبرد مشخصی ندارد. بی اطلاعی مشاور امنیت ملی آمریکا از اقدامات و مواضع ترامپ گواه این مدعاست.حضور ترامپ در کاخ سفید و تحولات ژئوپلیتیکی در اقصی نقاط دنیا به یکدیگر پیوند خورده است و فشارهایی که از طرف ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا به وی وارد می‌شود، باعث می شود در تصمیم گیری‌های خود تا حدودی جانب اعتدال را در پیش بگیرد. […]

    عبدالرضا فرجی راد، سفیر اسبق ایران درنروژ در دیپلماسی ایرانی نوشت: ترامپ شخصیت لمپنی دارد که صرفاً راهبرد میهن پرستانه را تبلیغ می کند، درحالی که هیچ راهبرد مشخصی ندارد. بی اطلاعی مشاور امنیت ملی آمریکا از اقدامات و مواضع ترامپ گواه این مدعاست.حضور ترامپ در کاخ سفید و تحولات ژئوپلیتیکی در اقصی نقاط دنیا به یکدیگر پیوند خورده است و فشارهایی که از طرف ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا به وی وارد می‌شود، باعث می شود در تصمیم گیری‌های خود تا حدودی جانب اعتدال را در پیش بگیرد. […]

 • موج استعفا در دولت ترامپ؛ چرایی و پیامدها
  بخش اول
  یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
    تنها پس از گذشت یک ماه از عمر دولت جمهوریخواه ترامپ، انتشار برخی اسناد به استعفای مشاور امنیت ملی دولت وی انجامید؛ پرونده‌ای که حتی می تواند تا استعفا و حتی استیضاح دولتمردان جدید آمریکا پیش رود.به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در مدت اندکی که از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رییس جمهوری ایالات متحده می گذرد، چند استعفا در دولت وی به وقوع پیوسته است. نخستین شوک به دولت نوپای ترامپ را گروهی از دیپلمات‌ها و مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا وارد کردند. […]

    تنها پس از گذشت یک ماه از عمر دولت جمهوریخواه ترامپ، انتشار برخی اسناد به استعفای مشاور امنیت ملی دولت وی انجامید؛ پرونده‌ای که حتی می تواند تا استعفا و حتی استیضاح دولتمردان جدید آمریکا پیش رود.به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در مدت اندکی که از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رییس جمهوری ایالات متحده می گذرد، چند استعفا در دولت وی به وقوع پیوسته است. نخستین شوک به دولت نوپای ترامپ را گروهی از دیپلمات‌ها و مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا وارد کردند. […]

 • تأملی در بیانات رهبر معظم انقلاب در همایش حمایت از انتفاضه فلسطین ـ تهران
  ترسیم مسیر مقاومت
  شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
    رهبری تحقق مسیر مقاومت فلسطین را در شناختن فتنه‌ها و پرهیز از ورود به اختلافات قومی و مذهبی دانستند. از این رو اتحاد جهان اسلام به مثابه نقشه راهی است که می تواند وحدت میان کشورهای اسلامی را تضمین کرده و همبستگی در جهان اسلام را تقویت کند. رهبری در بیاناتشان در ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه‌ فلسطین که با شعار «همه با هم، حمایت از فلسطین» در تهران برگزار شد، بار دیگر بر اهمیت مساله فلسطین و مقاومت تاکید کردند.مساله فلسطین همواره یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی […]

    رهبری تحقق مسیر مقاومت فلسطین را در شناختن فتنه‌ها و پرهیز از ورود به اختلافات قومی و مذهبی دانستند. از این رو اتحاد جهان اسلام به مثابه نقشه راهی است که می تواند وحدت میان کشورهای اسلامی را تضمین کرده و همبستگی در جهان اسلام را تقویت کند. رهبری در بیاناتشان در ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه‌ فلسطین که با شعار «همه با هم، حمایت از فلسطین» در تهران برگزار شد، بار دیگر بر اهمیت مساله فلسطین و مقاومت تاکید کردند.مساله فلسطین همواره یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی […]

 • اوضاع فلسطین در دوران آمریکای ترامپ
  مشروعیت بخشی به شهرک‌سازی‌ و تیر خلاص به مذاکرات سازش
  بخش دوم و پایانی
  چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
    قانونی که پارلمان رژیم صهیونیستی آن را تصویب کرد و به شهرک‌سازی در کرانه باختری وجهه قانونی بخشید، تنها تهدیدی علیه فلسطینی‌ها نیست بلکه محکومیتی برای جامعه جهانی است که آن‌ها را فریب داد و وادارشان کرد تا اسرائیل را در بیش از ۸۰درصد خاک فلسطین به رسمیت شناخته و به طور کلی در مقابل “کفتارهای اسرائیلی” آنها را تنها گذاشت.به گزارش ایسنا، روزنامه مستقل رأی الیوم در سرمقاله خود آورده است: این مصوبه که در مرحله سوم و نهایی از سوی کنست (پارلمان اسرائیل) تصویب شد به منزله […]

    قانونی که پارلمان رژیم صهیونیستی آن را تصویب کرد و به شهرک‌سازی در کرانه باختری وجهه قانونی بخشید، تنها تهدیدی علیه فلسطینی‌ها نیست بلکه محکومیتی برای جامعه جهانی است که آن‌ها را فریب داد و وادارشان کرد تا اسرائیل را در بیش از ۸۰درصد خاک فلسطین به رسمیت شناخته و به طور کلی در مقابل “کفتارهای اسرائیلی” آنها را تنها گذاشت.به گزارش ایسنا، روزنامه مستقل رأی الیوم در سرمقاله خود آورده است: این مصوبه که در مرحله سوم و نهایی از سوی کنست (پارلمان اسرائیل) تصویب شد به منزله […]

 • اوضاع فلسطین در دوران آمریکای ترامپ
  بخش اول
  سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
    مرکز عربی پژوهش‌ها و مطالعات سیاسی در پژوهشی تحت عنوان “سیاست‌های احتمالی دولت ترامپ در قبال نزاع فلسطینی ـ اسرائیلی” آورده است: با وجود آنکه پیش‌بینی درباره سیاست‌های دولت ترامپ دشوار است اما روشن است که مواضع آمریکا در قبال منازعه فلسطینی‌ـ‌اسرائیلی با تغییرات زیادی مواجه شده است که این امر پیامدهای بزرگی را برای آمریکا در سطح ملی و بین‌المللی به همراه خواهد داشت.به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین متن کامل این مقاله به شرح زیر است: همزمان با برعهده گرفتن رسمی امور آمریکا از سوی دونالد ترامپ، […]

    مرکز عربی پژوهش‌ها و مطالعات سیاسی در پژوهشی تحت عنوان “سیاست‌های احتمالی دولت ترامپ در قبال نزاع فلسطینی ـ اسرائیلی” آورده است: با وجود آنکه پیش‌بینی درباره سیاست‌های دولت ترامپ دشوار است اما روشن است که مواضع آمریکا در قبال منازعه فلسطینی‌ـ‌اسرائیلی با تغییرات زیادی مواجه شده است که این امر پیامدهای بزرگی را برای آمریکا در سطح ملی و بین‌المللی به همراه خواهد داشت.به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین متن کامل این مقاله به شرح زیر است: همزمان با برعهده گرفتن رسمی امور آمریکا از سوی دونالد ترامپ، […]

 • الحشد الشعبی عراق؛سدی محکم مقابل داعش
  ایران؛شریک مطمئن عراق در مبارزه با تروریسم
  بخش دوم و پایانی
  دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
    اشاره:بخشی از مصاحبه فواد معصوم ،رئیس جمهوری عراق را با خبرگزاری تسنیم خواندیم.در ادامه این مصاحبه رئیس جمهوری عراق به بررسی نقش مثبت ایران در در فرایند مبارزه با داعش می‌پردازد.«فؤاد معصوم» رئیس‌جمهوری عراق میزبان برخی مدیران و خبرنگاران خبرگزاری تسنیم در کاخ ریاست‌جمهوری این کشور بود و به سؤالات آن‌ها پیرامون مسائل مختلف عراق، منطقه و جهان اسلام پاسخ گفت.رئیس‌جمهوری عراق با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با گروه تروریستی داعش نظر صریح دولت این کشور در رابطه با حضور مستشاری سردار قاسم سلیمانی در […]

    اشاره:بخشی از مصاحبه فواد معصوم ،رئیس جمهوری عراق را با خبرگزاری تسنیم خواندیم.در ادامه این مصاحبه رئیس جمهوری عراق به بررسی نقش مثبت ایران در در فرایند مبارزه با داعش می‌پردازد.«فؤاد معصوم» رئیس‌جمهوری عراق میزبان برخی مدیران و خبرنگاران خبرگزاری تسنیم در کاخ ریاست‌جمهوری این کشور بود و به سؤالات آن‌ها پیرامون مسائل مختلف عراق، منطقه و جهان اسلام پاسخ گفت.رئیس‌جمهوری عراق با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با گروه تروریستی داعش نظر صریح دولت این کشور در رابطه با حضور مستشاری سردار قاسم سلیمانی در […]

 • الحشد الشعبی عراق سدی محکم مقابل داعش
  بخش اول
  یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵
    رئیس‌جمهوری عراق با اشاره به اوضاع کنونی کشورش اظهار داشت: اقدام ترکیه را تجاوز و نقض حاکمیت ملی کشورش تلقی می‌کند، وی همچنین اعلام کرد : در رابطه با آینده الحشدالشعبی دو نظریه اساسی وجود دارد.«فؤاد معصوم» رئیس‌جمهوری عراق میزبان برخی مدیران و خبرنگاران خبرگزاری تسنیم در کاخ ریاست‌جمهوری این کشور بود و به سؤالات آن‌ها پیرامون مسائل مختلف عراق، منطقه و جهان اسلام پاسخ گفت.در ادامه بخشی از متن این گفتگو در رابطه با اوضاع داخلی عراق و نیروهای الحشدالشعبی را می خوانیم: - ساختار سیاسی عراق بر […]

    رئیس‌جمهوری عراق با اشاره به اوضاع کنونی کشورش اظهار داشت: اقدام ترکیه را تجاوز و نقض حاکمیت ملی کشورش تلقی می‌کند، وی همچنین اعلام کرد : در رابطه با آینده الحشدالشعبی دو نظریه اساسی وجود دارد.«فؤاد معصوم» رئیس‌جمهوری عراق میزبان برخی مدیران و خبرنگاران خبرگزاری تسنیم در کاخ ریاست‌جمهوری این کشور بود و به سؤالات آن‌ها پیرامون مسائل مختلف عراق، منطقه و جهان اسلام پاسخ گفت.در ادامه بخشی از متن این گفتگو در رابطه با اوضاع داخلی عراق و نیروهای الحشدالشعبی را می خوانیم: - ساختار سیاسی عراق بر […]

 • تأملی در اهداف سفر اردوغان به حاشیه خلیج فارس
  شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵
    سفر دوره‌ای رئیس جمهوری ترکیه به سه کشور حاشیه خلیج فارس را می توان از جنبه‌های گوناگونی مورد تحلیل قرار داد. در حالی که ترکیه بیشتر به منافع اقتصادی این سفر توجه دارد و کشورهای عربی به دنبال دستاوردهای سیاسی از آن در عرصه بین الملل هستند. به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در سفر سه روزه خود به کشور بحرین، عربستان و قطر که ۲۸ بهمن به پایان رسید، گروه بزرگی از نمایندگان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ترکیه را با […]

    سفر دوره‌ای رئیس جمهوری ترکیه به سه کشور حاشیه خلیج فارس را می توان از جنبه‌های گوناگونی مورد تحلیل قرار داد. در حالی که ترکیه بیشتر به منافع اقتصادی این سفر توجه دارد و کشورهای عربی به دنبال دستاوردهای سیاسی از آن در عرصه بین الملل هستند. به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در سفر سه روزه خود به کشور بحرین، عربستان و قطر که ۲۸ بهمن به پایان رسید، گروه بزرگی از نمایندگان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی ترکیه را با […]

 • «عمادِ» مقاومت؛ شهیدی که خونش عامل نابودی اسرائیل است
  شهید عماد مغنیه ؛کابوس سیا و موساد
  بخش دوم و پایانی
  پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵
    «یوسی میلمان» کارشناس امنیتی اسرائیلی با اشاره به همکاری امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا در زمان باراک اوباما، از همکاری مشترک سیا و موساد در ترور عماد مغنیه پرده برداشت. وی توضیح داد: در زمان ریاست جمهوری اوباما، عملیات مشترک سیا و موساد افزایش یافت و هدف از آن نابودی برنامه اتمی ایران بود به اضافه اینکه روابط ارتش اسرائیل و آمریکا نیز در این دوره بهبود یافت و آموزش‌ها و رزمایش‌های مشترک نیروی دریایی و یگان‌های ویژه و نیز سامانه دفاع هوایی بخشی از این روابط بود.به […]

    «یوسی میلمان» کارشناس امنیتی اسرائیلی با اشاره به همکاری امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا در زمان باراک اوباما، از همکاری مشترک سیا و موساد در ترور عماد مغنیه پرده برداشت. وی توضیح داد: در زمان ریاست جمهوری اوباما، عملیات مشترک سیا و موساد افزایش یافت و هدف از آن نابودی برنامه اتمی ایران بود به اضافه اینکه روابط ارتش اسرائیل و آمریکا نیز در این دوره بهبود یافت و آموزش‌ها و رزمایش‌های مشترک نیروی دریایی و یگان‌های ویژه و نیز سامانه دفاع هوایی بخشی از این روابط بود.به […]

 • «عماد»ِ مقاومت؛ شهیدی که خونش عامل نابودی اسرائیل است
  بخش اول
  چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
    مرد سایه، مغز متفکر حزب‌الله، اسطوره جهاد و مقاومت و عامل دو پیروزی بزرگ مقاومت در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ لقب‌های شهید عماد مغنیه فرمانده جهادی این حزب است؛ کسی که سید حسن نصرالله خون او را عاملی برای نابودی اسرائیل دانست.به گزارش خبرگزاری تسنیم، حاج عماد مغنیه معروف به حاج رضوان فرمانده جهادی حزب الله لبنان بود که در ۱۲ فوریه سال ۲۰۰۸ در حمله تروریستی سرویس های جاسوسی غربی و اسرائیلی در دمشق به شهادت رسید . او در کنار شهید سمیر القنطار، جهاد مغنیه و مصطفی […]

    مرد سایه، مغز متفکر حزب‌الله، اسطوره جهاد و مقاومت و عامل دو پیروزی بزرگ مقاومت در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ لقب‌های شهید عماد مغنیه فرمانده جهادی این حزب است؛ کسی که سید حسن نصرالله خون او را عاملی برای نابودی اسرائیل دانست.به گزارش خبرگزاری تسنیم، حاج عماد مغنیه معروف به حاج رضوان فرمانده جهادی حزب الله لبنان بود که در ۱۲ فوریه سال ۲۰۰۸ در حمله تروریستی سرویس های جاسوسی غربی و اسرائیلی در دمشق به شهادت رسید . او در کنار شهید سمیر القنطار، جهاد مغنیه و مصطفی […]

Page 1 of 7212345...Last »